یزد پورتال

آخرین اخبار در مورد دانشمندان برتر

نام ۳ استاد دانشگاه یزد بین دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفت

یزد- سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در میان یک درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان درخشیدند. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC که مبتنی بر آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۲ است، ۸۴۰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ WoS-ESI ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. خبرنگار مهردکتر مهدی پاک طینت مهدی آبادی از دانشکده فیزی ...

مهمترین اخبار یزد: